S.N. Title Group Published Date
1. Vision Paper in Nepali Others 2019-05-26   Download
2. Vision Paper in English Others 2019-05-26   Download
3. Press Release 2071 Others 2019-05-26   Download
4. Press Release 2073/01/05 Others 2019-05-26   Download
5. Strategic Plan for 2073-2078 Others 2019-05-26   Download
6. आ.व. २०७२/७३ को तेश्रो चौमासिक तथा बार्षिक प्रगति समिक्षा - मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC)को बैठक Others 2019-05-26   Download
7. आ.व. २०७२/७३ को तेश्रो चौमासिक तथा बार्षिक प्रगति समिक्षा - राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उप-समितिको बैठक Others 2019-05-26   Download
8. Gender Equality and Social Inclusion Operational Guidelines 2017 Others 2019-05-26   Download
9. Nepal India Motor Vehicle Agreement Others 2019-05-26   Download

Recent News

Press Release 2076-03-08
Press Release 2076/02/30
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उप समूह रा.प.अनं प्रथम श्रेणी (प्रा.) सब इन्जिनियर पदका कर्मचारीहरुको जेष्ठता सूची, २०७५
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उप समूहमा कार्यरत रा.प.द्वितीय श्रेणी (प्रा.) र सो भन्दा मुनिका कर्मचारीहरुको जेष्ठता विवरण, २०७५
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह हाइवे उप समूह राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी (प्रा.) सब इन्जिनियरहरुको जेष्ठताको सूची
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह हाइवे उप समूह राजपत्रअनंकित द्वितीय श्रेणी (प्रा.) ल्याव असिस्टेन्ट पदका कर्मचारीहरुको जेष्ठता सूची
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उप समूह राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्रा.) ल्याव अफिसर पदका कर्मचारीहरुको जेष्ठता सूची

Contact Info

Ministry of Physical Infrastructure and Transport

SinghaDurbar, Kathmandu, Nepal

Phone : +977-1-4211732/ 4211931/4211655/ 4211603/ 4211880

Fax :+977-1-4211720

Email: info@mopit.gov.np

WEB : www.mopit.gov.np

Site Visited

site visit