Published Date : 2019-05-23

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      महाशाखा प्रमूख

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               सहसचिव (ई.) -   श्री रामहरि पोखरेल

निर्माण तथा यातायात महाशाखा

 • स्थल, जल, रेलवे, रज्जुमार्ग तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी आयोजनाहरु सम्बन्धित निकाय तथा महाशाखाहरु संग समन्वय गरी आयोजनाको निर्माणमा आवश्यक समन्वयन गर्ने/गराउने ।
 • मन्त्रालय अन्तर्गत चालु रहेका विभिन्न आयोजनाहरुको प्राबिधिक पक्ष र लगानीको प्रभावकारिता सम्बन्धमा तथा आयोजनाको समष्टिगत गुणस्तर बारे Feedback   लिई आवश्यक सुधारका लागि ठोस कदमहरु चाल्न राय परामर्श पेश गर्ने /गराउने ।
 • नेपाल ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सि सर्भिसेज, नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी तथा नेपाल मल्टीमोडल ट्रान्जीट र ट्रेड विकास समिति सम्बन्धी आवश्यक समन्वय गर्ने गराउने ।
 • आवश्यकता अनुसार ऐन नियम तथा नीति तर्जुमा तथा हेरफेर गर्नको लागि राय प्रतिक्रिया पेश गर्ने ।
 • नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल तथा नेपाल इन्जिनियरस एसोसियसन सम्बन्धी सम्पर्क समन्वय गर्ने

 

यातायात व्यवस्था शाखा:

 • यातायात सेवा तथा परिवहन व्यवस्थापन तथा संचालन सम्बन्धमा नीति तथा योजना सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
 • यातायत व्यवस्था सम्बन्धी निकाय र संस्थाहरु संगको संपर्क र समन्वय गर्ने ।
 • यातायात सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अनुगमन र निरीक्षण गर्ने ।
 • स्थलमार्गमा चल्ने सवारी साधनको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने ।
 • वातावरण मैत्री सवारी साधन सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ।
 • सवारी प्रदुषण र प्राविधिक पक्षमा सुधार सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • छिमेकी राष्ट्रहरुसंगको यातायात सेवा सम्बन्धी ।

 

सतह यातायात शाखा:

 • स्थलमार्ग, जलमार्ग, रेल तथा रज्जुमार्ग निर्माण सम्बन्धी नीति निर्धारणमा सघाउने ।
 • स्थलमार्ग, जलमार्ग, रेल तथा रज्जुमार्ग सम्बन्धी निकायहरुको अनुगमन गर्ने ।
 • स्थलमार्ग, जलमार्ग, रेल तथा रज्जुमार्ग निर्माण सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने ।
 • यस संग सम्बन्धित निकायहरुको समन्वय गर्ने ।
 • नेपाल ईन्जिनियरिङ परिषद् सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • मल्टीमोडल ट्रान्जीट सम्बन्धित विषयमा माथिल्लो निकायसंग सहयोग लिइ कार्य सम्पादन गर्ने ।

 

Contact Info

Ministry of Physical Infrastructure and Transport

SinghaDurbar, Kathmandu, Nepal

Phone : +977-1-4211732/ 4211931/4211655/ 4211603/ 4211880

Fax :+977-1-4211720

Email: info@mopit.gov.np

WEB : www.mopit.gov.np

Site Visited

site visit