S.N. Title Submitted By Published Date
1. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उप समूह रा.प.अनं प्रथम श्रेणी (प्रा.) सब इन्जिनियर पदका कर्मचारीहरुको जेष्ठता सूची, २०७५ Admin 2019-05-26 View Notice
2. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उप समूहमा कार्यरत रा.प.द्वितीय श्रेणी (प्रा.) र सो भन्दा मुनिका कर्मचारीहरुको जेष्ठता विवरण, २०७५ Admin 2019-05-26 View Notice
3. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह हाइवे उप समूह राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी (प्रा.) सब इन्जिनियरहरुको जेष्ठताको सूची Admin 2019-05-26 View Notice
4. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह हाइवे उप समूह राजपत्रअनंकित द्वितीय श्रेणी (प्रा.) ल्याव असिस्टेन्ट पदका कर्मचारीहरुको जेष्ठता सूची Admin 2019-05-26 View Notice
5. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उप समूह राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्रा.) ल्याव अफिसर पदका कर्मचारीहरुको जेष्ठता सूची Admin 2019-05-26 View Notice
6. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उप समूहका ईन्जिनियरहरुको जेष्ठताको सूची Admin 2019-05-26 View Notice
7. जेष्ठताको सूची सम्बन्धी सूचना (राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (प्रा.) ) Admin 2019-05-26 View Notice
8. जेष्ठताको सूची (रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.)) सम्बन्धी अन्तिम सूचना Admin 2019-05-26 View Notice
9. जेष्ठताको सूची सम्बन्धी सूचना (रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.)) Admin 2019-05-26 View Notice
10. सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना २०७५/०३/२५ Admin 2019-05-26 View Notice
11. स्थानीय तहमा कामकाज गर्न निवेदन दिने बारेको सूचना तथा मापदण्ड सम्बन्धमा Admin 2019-05-26 View Notice
12. JDS Explanatory Seminar सम्बन्धी सूचना Admin 2019-05-26 View Notice
13. "घ" वर्गकॊ निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र सम्बन्धी सूचना Admin 2019-05-26 View Notice
14. Notice Regarding Standing List Admin 2019-05-26 View Notice
15. LOI for Detailed Engineering Survey and Design of Electrified Railway Line for Butwal-Lamahi Section of Mechi-Mahakali Railway Admin 2019-05-26 View Notice
16. LOI for Detailed Engineering Survey and Design of Electrified Railway Line for Lamahi-Kohalpur Section of Mechi-Mahakali Railway and Kohalpur-Nepalgunj Link Admin 2019-05-26 View Notice
17. LOI for Detailed Engineering Survey and Design of Electrified Railway Line for Kohalpur-Sukkhad Section of Mechi-Mahakali Railway Admin 2019-05-26 View Notice
18. LOI for Detailed Engineering Survey and Design of Electrified Railway Line for Sukkhad- Gaddachauki Section of Mechi-Mahakali Railway Admin 2019-05-26 View Notice
19. नेपाल इञ्जि. सेवा, मेकमनिकल समूह, निमार्ण उपकरण संभार उपसमूहका विभिन्न पदमा पदस्थापन सम्बन्धी सूचना Admin 2019-05-26 View Notice
20. नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. अनंकित प्रथम टाइपिष्ट नायव सुब्बा पदमा पदस्थापन सम्बन्धी सूचना Admin 2019-05-26 View Notice
21. नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. अनंकित प्रथम नायव सुब्बा पदमा पदस्थापन सम्बन्धी सूचना Admin 2019-05-26 View Notice
22. नेपाल इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाईवे उपसमूह, रा.प. तृतीय इन्जिनियर पदमा पदस्थापन सम्बन्धी विवरण Admin 2019-05-26 View Notice
23. निजामती सेवा पुरस्कारका लागि सिफारिस सम्बन्धमा Admin 2019-05-26 View Notice
24. नयाँ स्वीकृत दरबन्दी Admin 2019-05-26 View Notice
25. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरुमा कार्यरत उत्कृष्ट अभ्यासहरुका प्रयोगकर्ता तथा कार्यान्वयनकर्ता निजामती कर्मचारीहरुको विवरण Admin 2019-05-26 View Notice
26. EOI For Detailed Survey And Design Of Electrified Railway Line For Bardibas-Inaruwa Section & Inaruwa -Kakarbhitta Section Admin 2019-05-26 View Notice
27. Amendment To The Notice No. 1/072/073 Published In Kathmandu Post On August 13, 2015 Admin 2019-05-26 View Notice
28. सूची दर्ता - आ.व. ०७२।०७३ Admin 2019-05-26 View Notice
29. निर्माण व्यवसायीको विवरण Admin 2019-05-26 View Notice
30. REOI (Consulting Services-Individual) For Road Safety Support Project Admin 2019-05-26 View Notice
31. 2nd Amendment To The Notice No. 1/072/073 Published In Kathmandu Post On August 13, 2015 Admin 2019-05-26 View Notice
32. Ninth Intergovernmental Regional Environmentally Sustainable Transport (EST) Forum In Asia Admin 2019-05-26 View Notice
33. २० वर्ष पुराना भाडाका सार्वजनिक सवारी साधनहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना (नेपाल राजपत्र, मिति २०७१।११।१८) Admin 2019-05-26 View Notice
34. Re-REOI (Consulting Services-Individual) For Road Safety Support Project Admin 2019-05-26 View Notice
35. जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्रीको सूचना (मिति २०७२।१०।१८) Admin 2019-05-26 View Notice
36. Amendment On RFP Documents For Bardibas-Inaruwa Section Of Mechi Mahakali Electrified Railway (Package I) Admin 2019-05-26 View Notice
37. Amendment On RFP Documents For Inaruwa-Kakarbhitta Section Of Mechi Mahakali Electrified Railway And Itahari-Biratnagar Link (Package II) Admin 2019-05-26 View Notice
38. Invitation For EOI For Consultancy Services For The Detail Survey And Design Of Butwal – Lamahi; Lamahi – Kohalpur – Nepalgunj; Kohalpur – Sukhkhad And Sukhkhad – Gaddachowki Electrified Railway Line(HSR) Admin 2019-05-26 View Notice
39. Amendment On Notice For EOI For Consultancy Services For The Detail Survey And Design Of Butwal – Lamahi; Lamahi – Kohalpur – Nepalgunj; Kohalpur – Sukhkhad And Sukhkhad – Gaddachowki Electrified Railway Line(HSR) Admin 2019-05-26 View Notice
40. प्रेस विज्ञप्ति (२०७३/०१/०५) Admin 2019-05-26 View Notice
41. Amendment No.2 On Notice No. 02/072/073 Published In Nagarik Daily On 27 March 2016 Admin 2019-05-26 View Notice
42. प्रेस विज्ञप्ति (२०७३/०२/२६) Admin 2019-05-26 View Notice
43. EOI For Consulting Firm(s) For Geo-technical (Sub-surface Soil) Investigation, Kathmandu - Terai / Madhes Fast Track Road Project Admin 2019-05-26 View Notice
44. Short Listed Consultants For The Detail Survey And Design Of Butwal – Lamahi; Lamahi – Kohalpur – Nepalgunj; Kohalpur – Sukhkhad And Sukhkhad – Gaddachowki Electrified Railway Line(HSR) Admin 2019-05-26 View Notice
45. प्रेस विज्ञप्ति (२०७३/०५/०१) Admin 2019-05-26 View Notice
46. सूची दर्ता - आ.व. ०७३।०७४ Admin 2019-05-26 View Notice
47. प्रेस विज्ञप्ति (बनेपा-सिन्धुली-बर्दिबास राजमार्ग) - २०७३/०६/१४ Admin 2019-05-26 View Notice
48. Amendments And Clarification On RFP Document For Detail Survey And Design Of Butwal-Lamahi Electrified Railway Line(Package I) Admin 2019-05-26 View Notice
49. Amendments And Clarification On RFP Document For Detail Survey And Design Of Lamahi-Kohalpur-Nepalgunj Electrified Railway Line(Package II) Admin 2019-05-26 View Notice
50. Amendments On RFP Document (Addendum II) For Detail Survey And Design Of Butwal-Lamahi Electrified Railway Line(Package I) Admin 2019-05-26 View Notice
51. Amendment On RFP Document (Addendum II) For Detail Survey And Design Of Lamahi-Kohalpur-Nepalgunj Electrified Railway Line(Package II) Admin 2019-05-26 View Notice
52. RFP For Selection Of Consultants For Kohalpur – Sukhkhad Section (Package III) Of Mechi-Mahakali Railway (HSR) Admin 2019-05-26 View Notice
53. RFP For Selection Of Consultants For Sukhkhad–Gaddachowki Section (Package IV) Of Mechi-Mahakali Railway (HSR) Admin 2019-05-26 View Notice
54. Amendment On RFP Document For Detail Engineering Survey And Design Of Kohakpur–Sukhkhad Section (Package III) Of Mechi Mahakali Electrified Railway Admin 2019-05-26 View Notice
55. Amendment On RFP Document For Detail Engineering Survey And Design Of Sukhkhad – Gaddachowki Section (Package IV) Of Mechi Mahakali Electrified Railway Admin 2019-05-26 View Notice
56. EOI Document For Consultancy Services For The Feasibility Study Of Electrified Railway Line For Kathmandu – Birgunj Admin 2019-05-26 View Notice
57. प्राथमिकता निर्धारण फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, नेपाल इञ्जि. सेवा, मेकमनिकल समूह जनरल मेकमनिकल,उप-समूह Admin 2019-05-26 View Notice

Contact Info

Ministry of Physical Infrastructure and Transport

SinghaDurbar, Kathmandu, Nepal

Phone : +977-1-4211732/ 4211931/4211655/ 4211603/ 4211880

Fax :+977-1-4211720

Email: info@mopit.gov.np

WEB : www.mopit.gov.np

Site Visited

site visit