नेपाल इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाईवे उपसमूह, रा.प. तृतीय इन्जिनियर पदमा पदस्थापन सम्बन्धी विवरण

Published On: 2019-05-26

Download

Contact Info

Ministry of Physical Infrastructure and Transport

SinghaDurbar, Kathmandu, Nepal

Phone : +977-1-4211732/ 4211931/4211655/ 4211603/ 4211880

Fax :+977-1-4211720

Email: info@mopit.gov.np

WEB : www.mopit.gov.np

Site Visited

site visit