स्थानीय तहमा कामकाज गर्न निवेदन दिने बारेको सूचना तथा मापदण्ड सम्बन्धमा

Published On: 2019-05-26

Download

Contact Info

Ministry of Physical Infrastructure and Transport

SinghaDurbar, Kathmandu, Nepal

Phone : +977-1-4211732/ 4211931/4211655/ 4211603/ 4211880

Fax :+977-1-4211720

Email: info@mopit.gov.np

WEB : www.mopit.gov.np

Site Visited

site visit