update
shadow
hmg निर्माण व्यवसायीहरुको ईजाजत–पत्र Online नविकरण र दर्ताको लागि
shadow
hmg Nepal Business License e-portal
shadow

Planning, Monitoring and Evaluation Division

महाशाखा प्रमूख
                                                                                                               सहसचिव (ई.) राजेन्द्र राज शर्मा

योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा:
 • विकास आयोजना, तर्जुमा, कार्यन्वयन, मुल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • विकास सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने ।
 • विकास आयोजनाहरुको प्रगति समिक्षा गर्ने ।
 • आयोजनाहरुको निरीक्षण गर्ने ।
 • क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
 • बैदेशिक सहयोगबाट संचालित आयोजना सम्बन्धमा गुणस्तर तथा बैदेशिक सहयोग महाशाखासंग समन्वय गर्ने
 • सामयिक प्रगति विवरण तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।
 • वातावरण संरक्षण, लैङ्गिक, सामाजिक समावेशीकरण र संघ संस्था सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने ।
 • मन्त्रालयको प्रवक्ता र सूचना अधिकारी सम्वन्धी काम गर्ने ।
 • विपत्त व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा:
 • आयोजना कार्यन्वयनको निरीक्षण गर्ने ।
 • आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने ।
 • विकास आयोजनाहरुको प्रगति समिक्षा गर्न सहयोग गर्ने ।
 • मन्त्रालयको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।
 • मन्त्रालयको प्रगति विवरण प्रकाशन गर्ने ।
 • सहायक सुचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता सम्वन्धी कार्य गर्ने ।
योजना शाखा:
 • विकास सम्बन्धी नीति निर्धारणमा सयहोग गर्ने ।
 • विकास आयोजना तर्जुमा गर्न सघाउने ।
 • योजना स्वीकृतार्थ पेश गर्ने ।
 • क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्न सहयोग गर्ने ।
 • योजनाको दुरुस्त अभिलेख राख्ने ।
वातावरण तथा सामाजिक शाखा:
 • वातावरण संरक्षण सम्बन्धी नीति योजना तर्जुमा गर्ने ।
 • सामाजिक लैङ्गिक समावेशीकरण सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने ।
 • वातावरण सम्बन्धी संघ संस्थाहरुसंग संपर्क र समन्वय गर्ने ।
 • वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • प्रारंभिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।