update
shadow
hmg निर्माण व्यवसायीहरुको ईजाजत–पत्र Online नविकरण र दर्ताको लागि
shadow
hmg Nepal Business License e-portal
shadow

Table of Positions

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
 

सि.नं पदको नाम श्रेणी सेवा समुह उपसमूह खुद कायम हुने दरवन्दी
सचिव विशिष्ट      
सहसचिव रा..प्रथम प्रशासन सा.प्र.  
सहसचिव रा..प्रथम इन्जिनियरिङ सिभिल हाइवे
उपसचिव रा..द्वितीय प्रशासन सा.प्र.  
उपसचिव लेखा रा..द्वितीय प्रशासन लेखा  
उपसचिव (कानून) रा..द्वितीय न्याय कानून  
सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रा..द्वितीय इन्जिनियरिङ सिभिल हाइवे
सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (मेकानिकल) रा..द्वितीय इन्जिनियरिङ मेकानिकल जनरल मेकानिकल
शाखा अधिकृत रा..तृतीय प्रशासन सा.प्र.   ११
१० लेखा अधिकृत रा..तृतीय प्रशासन लेखा  
११ कप्यूटर इन्जिनियर रा..तृतीय  विविध    
१२ कम्प्यूटर अधिकृत
 
रा..तृतीय  विविध    
१३ इन्जिनियर रा..तृतीय इन्जिनियरिङ सिभिल हाइवे
१४ मेकानिकल इन्जिनियर रा..तृतीय इन्जिनियरिङ मेकानिकल जनरल मेकानिकल
१५ जेटवार्ज अफिसर रा..तृतीय  विविध    
१६ समाजशास्त्री रा..तृतीय विविध    
१७ नायक सुब्बा रा.प.अनं.प्र प्रशासन सा.प्र.   १०
१८ लेखापाल रा.प.अनं.प्र प्रशासन लेखा  
१९ कम्प्यूटर अप्रेटर रा.प.अनं.प्र विविध    
२० कम्प्यूटर टक्निसियन रा.प.अनं.प्र विविध    
२१ जेटवार्ज निरीक्षक रा.प.अनं.प्र विविध    
२२ सिनियर फोटोकपी अप्रेटर रा.प.अनं.प्र विविध    
२३ सिनियर स्वीचबोर्ड अप्रेटर रा.प.अनं.प्र विविध    
२४ खरिदार रा.प. अनं.द्वि प्रशासन सा.प्र.  
२५ सह लेखापाल रा.प. अनं.द्वि प्रशासन लेखा  
२६ फोटोकपि अप्रेटर रा.प. अनं.द्वि विविध    
२७ लिथो सहायक रा.प. अनं.द्वि विविध    
२८ टाइपिष्ट नासु रा.प.अनं.प्र प्रशासन सा.प्र.  
२९ टाइपिष्ट खरिदार रा.प. अनं.द्वि प्रशासन    
३० हलुका सवारी चालक श्रेणी विहिन प्रशासन    
३१ कार्यालय सहयोगी श्रेणी विहिन प्रशासन     २९
जम्मा १०६


सडक विभाग
 
सि.नं. श्रेणी दरवन्दी संख्या
रा.प.प्रथम १९
रा.प.द्वितिय ९३
रा.प.तृतीय २९८
रा.प.अनं. प्रथम ६८१
रा.प. अनं.द्वितिय ५०७
रा.प. अनं.तृतीय १८७
रा.प. अनं.चतुर्थ १३९
श्रेणी विहिन ६८६
जम्मा २६१०


रेल विभाग
 
सि.नं. श्रेणी दरवन्दी संख्या
रा.प.प्रथम
रा.प.द्वितिय
रा.प.तृतीय १३
रा.प.अनं. प्रथम १२
जम्मा २९
 
यातायात व्यवस्था विभाग
 
सि.नं. श्रेणी दरवन्दी संख्या
रा.प.प्रथम
रा.प.द्वितिय १०
रा.प.तृतीय ४५
रा.प.अनं. प्रथम १४४
रा.प. अनं.द्वितिय १४१
रा.प. अनं.टाइपिष्ट १५
श्रेणी विहिन ९३
जम्मा ४४९