S.N. Title Group Published Date
1. Annual Program 2078/79 Annual Program 2021-06-16   Download
2. Annual Program 2077/78 Annual Program 2020-06-04   Download
3. Annual Program of 2076/77 Annual Program 2019-07-17   Download
4. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्लाहरुमा कार्यन्वयन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रम - आ.व. २०७२/७३ (भाग २ ) Annual Program 2019-05-26   Download
5. जिल्लाहरुमा कार्यन्वयन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रम - आ.व. २०७३/७४ Annual Program 2019-05-26   Download

Contact Info

Ministry of Physical Infrastructure and Transport

SinghaDurbar, Kathmandu, Nepal

Phone : +977-1-4211732/ 4211931/4211655/ 4211603/ 4211880

Fax :+977-1-4211720

Email: info@mopit.gov.np

WEB : www.mopit.gov.np

Site Visited

site visit